El CCAP aprova el reglament del Consell de les persones grans de l’Alt Penedès

18/04/2024 - 12:23h

El plenari també va aprovar l’addenda del conveni amb el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat fins a 2025.

El darrer Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès es va iniciar amb una proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda sobre l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 4 del pressupost de l’exercici 2024. Ton Amat, president de l’Àrea, va explicar que es tractava d’incorporar crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per valor de 27.483 €, provinents de la Diputació i de recursos propis del Consell Comarcal, a les partides del fons de garanties per als contractes de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de l’Alt Penedès, el projecte d’alfabetització per a persones nouvingudes “Parlem-ne” i les indemnitzacions als grups polítics comarcals. La modificació del pressupost es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Tot seguit es van debatre dues propostes de l’Àrea de Serveis a les Persones i Igualtat. La primera, l’aprovació inicial del Reglament del Consell de les Persones Grans de l’Alt Penedès. En aquest punt, Jordi Bosch, president de l’Àrea, va exposar les principals novetats d’aquest reglament respecte de l’anterior: els membres del Consell seran, d’una banda, els designats per les associacions de gent gran de la comarca i, d’altra banda, els designats pels ajuntaments en funció del nombre d’habitants; a més, hi haurà un únic òrgan de decisió, format per tots els membres del Consell, amb la possibilitat que es constitueixin comissions de treball específiques.

Bosch va explicar que la voluntat és dinamitzar el Consell incorporant persones grans que s’hagin destacat per la seva implicació en la vida associativa dels seus municipis. El Reglament del Consell de les Persones Grans es va aprovar per unanimitat.

La segona proposta de l’Àrea de Serveis a les Persones i Igualtat era l’aprovació de l’addenda del conveni de col·laboració amb el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes, fins a 2025. Jordi Bosch va explicar que els canvis més important de la nova addenda són, en primer lloc, que els crèdits no executats durant un exercici es podran traspassar a l’exercici següent, excepte en l’últim exercici, i, en segon lloc, que la prestació dels serveis només es podrà fer directament des de l’Administració. L’addenda del conveni es va aprovar per unanimitat.

Les següents propostes de l’ordre del dia del Ple pertanyien a l’Àrea de Plans Transversals i Comunicació. La primera era l’aprovació de la pròrroga de diversos contractes del servei de transport escolar a centres docents de la comarca de l’Alt Penedès per al curs escolar 2024-2025. Albert Tort, president de l’Àrea, va explicar que les clàusules que regeixen els contractes del servei de transport escolar preveuen fins a dues pròrrogues, i que només s’ha deixat fora d’aquesta primera pròrroga un lot amb quatre rutes, que es tornarà a licitar, perquè s’hi han registrat incidències o incompliments significatius per part del contractista.

La pròrroga dels contractes del servei de transport escolar es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

La segona proposta de l’Àrea de Plans Transversals era l’aprovació de l’expedient per a la contractació del servei d’acompanyants del transport escolar de la comarca de l’Alt Penedès. Albert Tort va recordar que s’havia reiniciat el procediment per incorporar modificacions en els plecs de clàusules per recollir el sentit de les al·legacions presentades inicialment.

L’expedient de contractació del servei d’acompanyats del transport escolar es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Finalment, es van debatre dues mocions presentades pel grup d’ERC. La primera moció proposava que el Consell Comarcal s’oposi a l’ampliació del quart carril de l’AP-7, instava la Generalitat a fer el mateix, exigia al Ministeri de Transports que desestimés l’ampliació i instava el Govern de l’Estat a prioritzar les inversions a la xarxa ferroviària apostant per l’Eix Transversal Ferroviari i per la millora de la xarxa de Renfe. La moció no es va aprovar. Hi van votar en contra els grups de Compromís Municipal, el PSC-CP i el PP, i a favor, els grups d’ERC i la CUP.

La segona moció demanava al Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat una millora del finançament dels ens locals, alhora que donava suport a la demanda del president de la Generalitat sobre un nou model de finançament per a Catalunya. Tampoc es va aprovar ja que hi van votar en contra els grups de Compromís Municipal, el PSC-CP i el PP; a favor, el grup d’ERC, i es va abstenir, el grup de la CUP.

També et pot interessar

Comentaris