Condicions generals

 1. OBJECTE I ACCEPTACIÓ
 2. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS
 3. SERVEIS
 4. DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS
 5. PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ
 6. DURACIÓ, RENOVACIÓ I CANCEL·LACIÓ DEL CONTRACTE
 7. PREUS, DESPESES I IMPOSTOS
 8. FORMES DE PAGAMENT
 9. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT
 10. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
 11. ATENCIÓ AL CLIENT I RECLAMACIONS
 12. LEGISLACIÓ APLICABLE

1. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

Les presents Condicions Generals regulen l’adquisició dels serveis oferts en el lloc web www.el3devuit.cat, del que és titular PUBLICACIONS PENEDES SA (d’ara endavant, EL 3 DE VUIT).

L’adquisició de qualsevol dels serveis comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s’indiquen, sense perjudici de l’acceptació de les Condicions Particulars que poguessin ser d’aplicació en adquirir determinats serveis.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir atentament el seu contingut abans de procedir a l’adquisició de qualsevol dels serveis oferts.

2. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

EL 3 DE VUIT, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que:

• La seva denominació social és: PUBLICACIONS PENEDES SA.
• El seu nom comercial és: EL 3 DE VUIT.
• El seu CIF és: A08734949.
• El seu domicili social està a: C/ Papiol, 1 – 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona.
• Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Foli 90, Tom 4.113, Llibre 3.452, Secció 2a, INSC. 1a, Full 44.054

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Tel: 938921035.
E-mail: administracio@el3devuit.cat.

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL 3 DE VUIT es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 

3. SERVEIS

Els serveis oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu apareixen en pantalla.

EL 3 DE VUIT es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes i/o serveis que s’ofereixen als Clients. D’aquesta manera, EL 3 DE VUIT podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment. Així mateix EL 3 DE VUIT es reserva el dret a retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense previ avís, qualsevol dels serveis oferts.

Tot això sense perjudici que l’adquisició d’algun dels serveis només podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre de l’USUARI, atorgant per part de EL 3 DE VUIT a l’interessat un nom d’Usuari i una contrasenya, els quals l’identificaran i habilitaran personalment per poder tenir accés als serveis.

Una vegada dins de www.el3devuit.cat, i per accedir a la contractació dels diferents serveis, l’Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades a www.el3devuit.cat.

4. DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS

 • SERVEIS

Per a la prestació de serveis, EL 3 DE VUIT, donarà accés de la següent forma: Subscripció on-line.

EL 3 DE VUIT no es responsabilitza dels danys o perjudicis que puguin produir-se a dit USUARI conseqüència de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions i que ocasionin suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de www.el3devuit.cat durant la prestació del mateix.

 

5. PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Per realitzar qualsevol compra a www.el3devuit.cat, és necessari que el client sigui major d’edat.

A més caldrà que el client es registri a www.el3devuit.cat a través d’un formulari de recollida de dades en el qual es proporcioni a EL 3 DE VUIT la informació necessària per a la contractació; dades que en qualsevol cas seran veraces, exactes i completes sobre la seva identitat i que el client haurà de consentir expressament mitjançant l’acceptació de la política de privacitat de EL 3 DE VUIT.

Els passos a seguir per realitzar la compra són:

• prem link de subscriure.

• introduir dades de la persona sol·licitant.

• Triar tipus de subscripció.

• recepció de la confirmació digitalment.

Així mateix és recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda en realitzar la seva comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per EL 3 DE VUIT per correu electrònic.

FACTURACIÓ

Juntament amb la seva comanda, es generarà la corresponent factura. El client consent aquesta factura i la rebrà electrònicament sota petició expressa. Podrà, en qualsevol moment, revocar aquest consentiment electrònicament per rebre la factura en paper.

 

6. DURACIÓ, RENOVACIÓ I CANCEL·LACIÓ DEL CONTRACTE

DURACIÓ

Depèn de la durada de la subscripció triada: trimestral, semestral, anual.

RENOVACIÓ

La renovació és automàtica si el subscriptor no expressa el contrari.

CANCEL·LACIÓ

No és possible un cop efectuat el pagament. 

 

7. PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels serveis que es recullen a www.el3devuit.cat vindran expressats en Euros tret que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa dels mateixos, excepte error d’impressió i sigui quina sigui la destinació de la comanda.

SERVEIS

Els preus finals de tots els serveis, juntament amb les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc. es reflecteixen en cadascun dels serveis que s’ofereixen a www.el3devuit.cat.

Els serveis tenen l’IVA inclòs.

El tipus d’IVA és del 21%.

Els preus dels serveis poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent a la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació.

 

8. FORMES DE PAGAMENT

Posem a la seva disposició aquestes formes de pagament:

Per targeta de crèdit o dèbit

Pot realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL de Stripe. Si fos necessari realitzar qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament. Les dades tant personals com bancàries seran protegides amb totes les mesures de seguretat establertes pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) amb total confidencialitat.

9. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar el motiu i sense incórrer en cap cost, excepte els previstos en l’art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

SERVEIS
El termini per a desistir del contracte de prestació de serveis és de 14 dies naturals des del dia de la celebració del contracte, devent l’usuari posar en coneixement del 3 de Vuit el seu desig d’exercitar tal dret, la qual cosa podrà fer emplenant el formulari que es troba al final d’aquest document.

L’exercici del dret de desistiment dóna lloc a la suspensió del servei.
El 3 de Vuit comunicarà al consumidor en suport durador un justificant de recepció d’aquest desistiment.
El desistiment implica que, El 3 de Vuit procedirà a la devolució de l’import ja abonat pel client en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix procediment triat pel client per al seu abonament.
Una vegada rebem la seva sol·licitud ens posarem en contacte amb el client per a indicar-li els detalls de la devolució.

10. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

El 3 de Vuit podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcial o totalment els serveis sotmesos a contractació en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ. La previsió anterior no afectarà aquells serveis que estan reservats per a usuaris registrats o que són objecte de contractació prèvia i que es regiran per les seves condicions específiques.

11. ATENCIÓ AL CLIENT I RECLAMACIONS

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant EL 3 DE VUIT el client haurà de dirigir-se al departament d’atenció al client.

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, li informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el Castellà.