Demanen que es desestimi el Parc Eòlic Ferreres de Pontons

Una imatge de la roda de premsa que els col·lectius ecologistes van fer aquesta setmana a Vilafranca
18/11/2021 - 17:00h

El Grup de Defensa Territori Pontons (GDT) i el col·lectiu ecologista Bosc Verd-EdC presenten al·legacions perquè argumenten que el Parc Eòlic posa en perill la biodiversitat de la zona

GDT Pontons i Bosc Verd-EdC han presentat al·legacions com a part interessada a l’avantprojecte de Parc Eòlic Ferreres de Pontons i a la línia elèctrica d’evacuació d’alta tensió de 110KV de Pontons a Vilafranca, pel greu impacte ambiental i paisatgístic.

Pels dos col·lectius el document de “Diagnòstic del territori i del medi ambient” presentat per l’empresa promotora del parc eòlic té poc rigor científic. Argumenten que el document és basa en bibliografia, que no s’ha realitzat un treball de camp sobre el territori i que, a més, omet espècies d’interès per a la biodiversitat de la serralada prelitoral.
En relació a la fauna, sols es parla de l’àliga cuabarrada quan diuen, el parc eòlic afecta a moltes espècies d’ocells, de mamífers, d’amfibis, de rèptils, d’invertebrats i de vegetació.

Els ocells

A la zona hi ha espècies d’ocells greument amenaçades, com són les espècies en perill crític, l’àliga cuabarrada, les espècies en perill, la xixella, l’òliba, el botxí meridional i les espècies vulnerables, la perdiu roja, l’àliga calçada, la tórtora, el xot, el mosquiter comú, la merla roquera, el bitxac comú, la cuereta torrentera, el verdum, el passerell i la cadernera.
Continuen argumentant que on s’han projectat els aerogeneradors hi ha diversos nius d’ocells rapinyaires com: l’àliga marcenca, el xoriguer comú, el mussol banyut, el falcó mostatxut, el falcó pelegrí, l’òliba, el xot, l’esparver, dos nius d’aligot, dos nius de duc, dos nius d’astor i diversos nius de gamarús.

En relació a l’àliga daurada no s’esmenta que hi ha dues parelles nidificants a 5,6 km i a 7,8 km dels aerogeneradors. I respecte l’àliga cuabarrada, hi ha dos nius actius propers als aerogeneradors, un niu a 6,1 km i l’altre a 7,3 km. També hi ha tres nius no utilitzats els darrers anys a tocar dels aerogeneradors, a 4,9 km, a 5,8 km i a 9,2 km. En aquests casos, les àligues van deixar els nius per molèsties humanes. Demanen que es respecti els territoris de cria per una futura recuperació. Pel que fa a l’àliga calçada, hi ha indicis que una parella té el niu a menys d’1 km dels aerogeneradors.
S’obvia els ocells hivernants comuns com el tord ala-roig, la titella, el pardal de bardissa, la verderola, etc. També hi ha ocells hivernants escassos i de gran valor natural, com la becada, la merla de pit blanc, la griva cerdana i el pinsà mec.

Amfibis, rèptils i mamífers

El llistat D’amfibis presents a la zona són, la Salamandra, el Tòtil, el Gripau d’esperons, el Gripauet, el Gripau comú, el Gripau corredor, la Reineta comuna, la Granota verda. En tots els casos es tracta d’espècies molt sensibles als canvis. El llistat de rèptils presents a la zona son, el dragó comú, la sargantana iberoprovençal, la sargantana cuallarga, la sargantana cendrosa, el vidriol, la serp blanca, la serp llisa meridional, la serp verda, la serp d’aigua, la serp de collaret ibèrica, i les espècies més amenaçades són el llangardaix ocel·lat, el lludrió llistat i l’escurçó ibèric.

El llista de Mamífers presents a la zona son, 18 especies de ratpenats, l’eriçó fosc, la musaranya comuna, la musaranya nana, la llebre, el conill, l’esquirol, la rata cellarda, el ratolí de bosc, la rata negra, la rata comuna, el ratolí domèstic, el ratolí mediterrani, el talpó comú, el senglar, el cabirol, la guineu, la Mostela, la fura, la fagina, el toixó i el gat mesquer.
La majoria de les especies de ratpenats tenen una protecció molt alta i es consideren en perill vulnerables o properes a l’amenaça. Cal destacar la presència de refugis per a ratpenats a menys d’1 km dels aerogeneradors com, l’Avenc del fondo del Comellar, la cova Xerolina, la cova del Batllevell, la cova de la Bòfia, la cova Negra, la cova del Barret, la cova de la Mula. A més d’altres refugis com la cova del Bram a 2,3 km o les mines de Pontons a 2,5 km.

Invertebrats

En relació als Invertebrats, enlloc es parla de la presència d’una espècie de mol·lusc endèmic, suboestophora tarraconensis, d’aquesta regió. Aquest endemisme té el seu límit de distribució a les muntanyes de Pontons. Es considera vulnerable. No s’ha fet cap estudi d’altres invertebrats a la zona.
Tampoc es parla d’un altre endemisme; el llagost pedra d’Ancosa “Priotonotropis ancosae” descobert recentment a 2,8 km de la zona on es vol instal·lar el parc eòlic.

En relació a la Vegetació la presència d’alzinars és la més important de tota la comarca de l’Alt Penedès. En destaquen els alzinars madurs de les parts obagues de la plana Matania, plana dels Avencs i planes de Ferreres.

En definitiva, la construcció del Parc Eòlic Ferreres posa en perill la biodiversitat de la zona i del Penedès, perquè posa en perill espècies com l’àliga cuabarrada i l’àliga daurada, que són l’emblema de les nostres serres i bioindicadors de l’entorn, així com moltes altres especies de rapinyaires i mamífers com els ratpenats, entre d’altres.

La al·legacions de fauna i flora les ha redactat Xavier Bayer, ornitòle amb el suport d’Humbert Salvador, biòleg

El parc eòlic es projecta sobre connectors ecològics (ZEIC) i espais designats com a ZEC i ZEPA. Tant el Pla Territorial Metropolità de Barcelona com el Pla Director de l’Alt Penedès protegeixen la zona on es vol ubicar el parc eòlic designant-la com a Zona d’especial interès connector entre espais del PEIN propers (ZEIC-P). També l’Agenda 21 supramunicipal de 18 municipis de l’Alt Penedès inclou la zona com un dels 4 eixos connectors.
Els ZEICs es consideren espais connectors ecològics essencials, amb l’objectiu d’establir un sistema que asseguri la suficient permeabilitat territorial, per tal que qualsevol espècie pugui realitzar moviments de dispersió, migració o de colonització de nous espais i evitar l’aïllament biològic.

Els ecologistes estan en contra d’industrialitzar els connectors ecològics del Penedès que connecten les Serres d’Ancosa, el Montmell i l’Alt Gaià.
La línia elèctrica d’evacuació d’alta tensió que es pretén construir, també afectarà a tota la zona agrícola, forestal i espais fluvials entre els municipis de Pontons, Torrelles de Foix, Sant Martí Sarroca, Pacs del Penedès, Vilafranca del Penedès i Olèrdola. Aquesta línia d’evacuació de molt alta tensió elèctrica de 110 KV i de 22,8 Km, traspassa la Xarxa Natura 2.000 Capçaleres del Foix, així com els espais d’interès de les Fonts de les Dous, el Castell de Sant Martí Sarroca…

Les línies elèctriques suposen una de les principals amenaces per a les aus rapinyaires, segons estudis de SEO Birdlife. El novembre de 2020, la Comissió Europea va publicar el “Document d’orientació de projectes d’energia eòlica i la legislació de protecció de la naturalesa”, on assenyala que, cal emmarcar-los dins de la Directiva Hàbitats i la Directiva d’Aus i no afectin la Xarxa Natura 2000. El Parc Eòlic Pontons afecta de forma apreciable a un espai Xarxa Natura 2000.

Una recent jurisprudència de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Galicia, en relació a un projecte de Parc Eòlic, ha fallat en el sentit de que cal preservar els espais propers a la Xarxa Natura 2000 per si en un futur es volen ampliar (STSJ Galícia 311/2020, d’11 de desembre de 2020).

L’informe sobre l’Estat de la Natura a Catalunya 2020 reflecteix uns resultats alarmants en la reducció de la biodiversitat a Catalunya, perquè les poblacions de fauna salvatge s’han reduït un 25% en els darrers 18 anys. Aquesta pèrdua de biodiversitat té un efecte sobre el funcionament dels ecosistemes, afectant a les especies amenaçades i al conjunt d’espècies.

El projecte presentat comporta la industrialització de l’espai agroforestal i un greu impacte paisatgístic. El parc eòlic afectarà a la qualitat del paisatge del Penedès, perquè els aerogeneradors tenen una alçada total de 215 metres (4 vegades el campanar de Santa Maria de Vilafranca del Penedès), les aspes tenen 83,5 metres de llargada. La superfície d’escombrada de cada aerogenerador és de 22.698 m2 i té un pes total de 575 tones.

Provocarà un fort impacte visual i paisatgístic, que es podrà veure des de tota la plana penedesenca. No s’explica quin retorn tindrà per al territori, ni quins perjudicis comportarà pel sector de l’enoturisme molt lligat a la preservació i qualitat del paisatge. Tampoc fan esment de la Carta del Paisatge de l’Alt Penedès, aprovada el 15 d’octubre de 2004.

Afectarà les muntanyes de Pontons per la industrialització d’un espai agrari i forestal ben conservat, amb la instal·lació de 8 aerogeneradors de 6,25 MW de potència.

Aquest parc necessita la nova construcció o l’ampliació de 6,5 Km de vials de 6 metres d’amplada, nous accessos, plataformes de muntatge dels aerogeneradors, fonamentacions, rases, una nova subestació elèctrica i una xarxa elèctrica soterrada connectant els aerogeneradors.

L’impuls de les energies renovables cal que tingui en compte els valors naturals del territori. Els ecologistes no estan d’acord que s’impulsin projectes de gran envergadura que hipotequen el nostre futur, com el Parc Eòlic Ferreres a Pontons.

La producció de les energies renovables són el futur, però cal que siguin de proximitat a la demanda energètica, que potenciïn l’autoproducció als nostres municipis i que no malmeti les zones agroforestals amb valor paisatgístic i connector ecològic.

També et pot interessar

Comentaris