Diagnosi estratègica per a la regularització de la urbanització La Plana de les Torres de Torrelles de Foix

13/08/2021 - 12:00h

El document estableix que per assolir la condició de sòl urbà consolidat cal acabar d’inscriure els sistemes a nom de l’ens local i executar la xarxa de sanejament corresponent

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Torrelles de Foix una diagnosi estratègica per a la urbanització La Plana de les Torres, en la que s’analitzen les problemàtiques per la seva regularització i proposa diverses alternatives de desenvolupament. Aquesta urbanització, situada al nord-oest del municipi de Torrelles de Foix al límit amb el municipi de Pontons i allunyada del nucli de Torrelles, es troba envoltada de sòl no urbanitzable d’especial protecció. Amb una superfície de 81,32 ha, alberga 423 parcel·les, el 70% de les quals estan edificades amb habitatges unifamiliars aïllats.

La urbanització va ser promoguda per un operador privat durant els anys seixanta malgrat no tenir aprovat cap projecte d’urbanització ni procés de reparcel·lació. Posteriorment, el 1992 l’àmbit va ser objecte d’un Pla especial de reforma interior, si be encara avui pateix de mancances en serveis bàsics, especialment pel que fa a la xarxa de sanejament.

El planejament vigent és el POUM de 2010, i classifica l’àmbit com a sol urbà no consolidat, qualificat com a àrea amb planejament executat (APE) amb reparcel·lació aprovada definitivament per cooperació, amb cessions formalitzades, urbanització executada i obres parcialment recepcionades. Tot i això, els objectius fixats pel conjunt de l’àmbit són completar la urbanització i les infraestructures així com la cessió de sòl per a sistemes, ja que no té la consideració de solar per manca dels serveis urbanístics mínims fixats per la legislació urbanística.

Malgrat que des de fa anys s’està treballant per a la regularització d’aquesta urbanització, executant el projecte de reparcel·lació i les obres d’urbanització per tal de dotar les parcel·les dels serveis bàsics necessaris per assolir la condició d’urbà, no s’ha pogut completar aquest procés, quedant agreujada la situació per una Sentència del TSJC  que va anul·lar la modificació del PERI i el Projecte de reparcel·lació.

El document de Diagnosi i Estratègies (DIES) presentat a l’Ajuntament analitza totes les variables que incideixen en el seu desenvolupament i en concret aquells aspectes de de planejament i gestió urbanística que li son d’aplicació. L’informe conclou que, malgrat  la sentència que va provocar l’anul·lació del PERI i de la Reparcel·lació,  el POUM és el planejament vigent a aplicar ja que és posterior a aquesta.

Un cop aclarit aquest aspecte, el document estableix que per assolir la condició de sòl urbà consolidat cal acabar d’inscriure els sistemes a nom de l’ens local i executar la xarxa de sanejament corresponent. A tal efecte s’estudien i s’avaluen diferents alternatives per la culminació del procés de transformació física i regularització jurídica de la urbanització.

També et pot interessar

Comentaris