L’hora de repensar els Ajuntaments

24/05/2010 - 08:23h

César Martín

El pla d’ajust proposat pel govern de l’Estat, amb les retallades de sous, pensions i prestacions que ja coneixem, vindrà seguit, abans o després, d’una reestructuració a fons de les administracions públiques.L’esclat de la crisi ha posat encara més de manifest dos problemes molt greus: d’una banda, el fet que un grup de persones, els funcionaris públics, gaudim d’uns drets superiors als de la resta dels treballadors; i, d’una altra, la desproporció manifesta entre el cost i l’eficiència de molts serveis públics i, en concret, l’existència d’organismes d’utilitat més que dubtosa i fins i tot perfectament prescindibles.

De tot plegat ja es comença a parlar amb referència a les administracions central i autonòmica, però a l’àmbit local es manté un silenci espès. La versió oficial sosté com una veritat indiscutible que els ajuntaments són unes administracions modèliques, amb una estructura racional i uns funcionaris compromesos i competents, i que les seves deficiències són bàsicament la conseqüència de la manca de recursos. I és cert que al nostre país l’administració local no té un règim legal i, en concret, financer adequat, però també ho és que, al costat de serveis i de funcionaris exemplars, n’hi ha d’altres que demanen a crits una reforma a fons.

Els primers ajuntaments democràtics van trobar-se amb una situació i unes demandes socials que exigien incrementar ràpidament recursos i serveis, però l’esclat i la magnitud de la crisi exigeixen trencar tabús i parlar clar.

Al meu parer, alguns dels punts que caldria estudiar amb urgència són els següents:

a) Avaluació individualitzada del cost, l’estructura, la utilitat i l’eficiència dels serveis municipals, com a pas previ per fusionar, reduir o suprimir tots aquells que no estiguin prou justificats.

b) Cens dels serveis que s’ofereixen des d’administracions diferents (per exemple, des dels ajuntaments i des del consells comarcals), per tal d’eliminar els menys eficients.

c) Obligatorietat de redactar, abans de crear qualsevol nou servei o equipament, una memòria econòmica que determini totes les despeses, incloses les de manteniment, que implicarà.

d) Transparència absoluta dels processos de selecció de personal, tant dels funcionaris com dels contractats, publicant al butlletí municipal les ofertes, els requisits i els noms i cognoms dels membres dels tribunals avaluadors.

e) Congelació de les plantilles municipals, en el sentit de no incrementar el nombre total de funcionaris i, fins i tot, d’amortitzar algunes de les baixes que per jubilació, defunció, excedència, etc. es vagin produint.

f) Control de l’absentisme i de l’horari dels funcionaris, i reforma del seu règim de mobilitat, de manera que sigui molt més flexible traslladar-los d’un servei a un altre.

g) Reforç de les atribucions dels secretaris i interventors municipals, així com de la seva autonomia i independència, a fi i efecte que pugin dur a terme sense interferències les seves funcions de control.

 

També et pot interessar

Comentaris