L’Ajuntament de Llorenç del Penedès actua per evitar okupacions en un bloc

17/10/2022 - 17:13h

Es tracta de l’edifici del carrer Josep Cañas, 6-14, conegut com els ‘pisos grocs’ i perquè el propietari no n’ha garantit la seguretat ni n’ha impedit l’accés

L’Ajuntament de Llorenç del Penedès ha actuat en la propietat situada al carrer Josep Cañas, 6-14, coneguda com l’edifici dels ‘pisos grocs’, per tal  de garantir la seguretat, la salubritat, l’accessibilitat i l’habitabilitat d’aquest edifici, una vegada ha expirat el termini i la propietat no ha assumit el seu deure de conservar-lo. 

En aquest moment, l’Ajuntament de Llorenç, mitjançant una ordre d’execució subsidiària, va assumir la realització de les obres valorades en 9.982,50 euros, amb les següents mesures provisionals: Impedir l’accés a l’interior per garantir la seguretat de les persones, mitjançant el tancament dels forats amb envans i parets d’obra; i netejar el solar de la runa acumulada, restes de brutícia i vegetació.

El propietari d’un immoble està obligat a mantindre’l en condicions de seguretat, salubritat i habitabilitat, i l’Administració pot ordenar al propietari d’un immoble que duga a terme l’execució d’obres per motius de seguretat, salubritat i habitabilitat.

Si el propietari, un cop esgotats tots els terminis legals no compleix, l’Administració pot realitzar l’execució subsidiària a costa de la persona obligada fins al límit del deure legal de conservació. Això significa que si la propietat obligada no compleix l’ordre d’execució d’obres dictada per l’Administració, aquesta la pot dur a terme, i repercutirà el seu cost econòmica a la persona propietària. 

Per a l’execució de les obres l’Ajuntament de Llorenç del Penedès va demanar pressupostos a tres empreses locals per al tancament de l’edifici i la Junta de Govern Local del 27 de setembre de 2022 va aprovar la contractació de les obres de tancament a l’oferta més avantatjosa. 

Les obres de tancament i neteja del solar es van iniciar a principis d’octubre i es preveu acabar-les aquest mateix mes.

També et pot interessar

Comentaris