El CCAP aprova una moció en suport a la pagesia i a les mobilitzacions

14/02/2024 - 16:03h

El plenari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès també va aprovar el Pla d’Acció Comarcal per a la legislatura 2024-2027

La setmana passada es va celebrar el Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès corresponent al mes de febrer. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es va debatre una proposta única de l’Àrea d’Economia i Hisenda sobre l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1 del pressupost de l’exercici 2024. Ton Amat, president de l’Àrea, va explicar que es tractava d’incorporar majors ingressos per valor de 120.000 € a les partides de personal de Joventut i de dinamitzadores de la Gent Gran. Els majors ingressos provenen de transferències de la Diputació de Barcelona en matèria de Joventut i transferències dels ajuntaments de la comarcl en matèria de Joventut i Serveis Socials.

La modificació del pressupost es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Tot seguit es van debatre tres propostes de l’Àrea de Serveis a les Persones i Igualtat. La primera apostava per aprovar el conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestió amb l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya per al finançament de l’Oficina Comarcal d’Habitatge per als anys 2024-2027.

Jordi Bosch, president de l’Àrea, va explicar que el Servei d’Habitatge del Consell Comarcal s’encarrega de dur a terme funcions d’informació i atenció ciutadana sobre línies de subvenció de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, inscripcions en el Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial, deute hipotecari, problemàtiques de l’habitatge derivades de situacions d’emergència social, Índex de referència de preus de lloguer, cèdules d’habitabilitat, gestió i avaluació d’informes tècnics previs a les obres de rehabilitació, entre d’altres. El conveni de col·laboració en matèria d’Habitatge va ser aprovat per unanimitat.

La segona proposta de l’Àrea de Serveis a les Persones i Igualtat era l’aprovació del conveni marc en matèria d’Habitatge amb els ajuntaments de l’Alt Penedès per als anys 2024-2027. Aquest conveni té com a objectiu coordinar, desplegar i garantir l’accés i el coneixement de la ciutadania dels municipis de l’Alt Penedès als recursos i serveis que presta el Servei d’Habitatge del Consell Comarcal. Bosch va explicar que el conveni vol homogeneïtzar els serveis que es prestaran als ajuntaments de l’Alt Penedès que voluntàriament s’hi vulguin adherir perquè volen una atenció específica en matèria d’Habitatge.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, va destacar que aquest conveni és una eina perquè els petits ajuntaments puguin fer polítiques d’Habitatge eficients. Finalment es va aprovar per unanimitat.

La tercera proposta de l’Àrea de Serveis a les Persones i Igualtat era aprovar el conveni d’encàrrec a mitjà propi amb l’empresa pública SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, per a la gestió del Servei de dinamització de la gent gran de diversos municipis de la comarca. Jordi Bosch va explicar que actualment hi ha 16 ajuntaments adherits al Servei de dinamització de la gent gran, que és un servei que funciona molt bé i que el nombre de municipis adherits creix any rere any. El conveni d’encàrrec es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Tot seguit es van debatre dues propostes de l’Àrea de Plans Transversals i Comunicació. La primera, l’aprovació inicial del Pla d’Acció Comarcal de l’Alt Penedès 2024-2027. El president, Xavier Lluch va explicar que “el PAC parteix de 10 objectius estratègics; és un document viu en el qual es treballa activament. Volem apropar el Consell Comarcal a la ciutadania i treballarem comunicativament perquè la gent de la comarca sàpiga què fem”. El president va remarcar que “darrere el PAC hi ha una feina molt seriosa i contundent” i esperava des del Govern poder complir els objectius al llarg de la legislatura.

El Pla d’Acció Comarcal es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb el vot en contra del grup de la CUP.

La segona proposta d’aquesta Àrea de Plans Transversals i Comunicació era l’aprovació de l’expedient de contractació del Servei d’acompanyants del transport escolar de la comarca. Lluch va defensar que es tracta de la contractació de les persones que s’encarreguen de la custòdia dels infants quan fan ús del transport escolar. L’expedient de contractació es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern. A continuació, es va incloure dins l’ordre del dia, pel procediment d’urgència, una moció de suport a la pagesia.

Jaume Julibert, portaveu del grup Compromís Municipal, va afirmar que “Creiem que és urgent presentar aquest moció per donar suport a la vaga, i encoratgem als pagesos perquè segueixin”. Julibert també va afirmar que “El dia a dia de la pagesia s’està tornant molt complex: han de presentar molta documentació que els obliga a fer molta burocràcia, amb un marc legislatiu imposat per la Unió Europea, i a contractar tercers per gestionar-la, i alhora fer esforços econòmics per seguir treballant”.

La moció insta el Govern de la Generalitat i al Ministeri dAgricultura a donar resposta a les demandes plantejades per la pagesia, per intentar esmorteir la pujada de costos de producció, la disminució dels guanys i de la burocratització, i establir compensacions econòmiques derivades de les plagues de fauna, de la sequera i de la implementació de polítiques de la Unió Europea.

L’objectiu és que les institucions treballin amb els principals agents del sector de la pagesia per establir polítiques concretes que permetin garantir una pagesia digne i amb futur. La moció es va aprovar per unanimitat.

També et pot interessar

Comentaris