Primer ple presencial al Consell Comarcal de l’Alt Penedès després del confinament

15/07/2020 - 23:24h

En el transcurs del Ple es va donar compte de l’adjudicació de les obres del FEDER al Mirador del Penedès i al Mirador de Cantallops

La semana passada es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va prendre possessió del càrrec de conseller Àlex Suàrez, regidor de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) a l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles.

Tot seguit va començar la lectura de les 2 propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat: donar compte de l’adjudicació, per part de la Junta de Govern, de dues obres incloses dins l’operació Penedès 360º, cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6. Es tracta de la urbanització del Mirador del Penedès, situat al voltant de l’ermita de Sant Elies a Mediona, i l’adequació del Mirador de Cantallopos, al municipi d’Avinyonet del Penedès

En acabar aquest punt, va començar el debat de les 2 propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, l’expedient de modificació de crèdit núm. 6 del pressupost de 2020 del Consell Comarcal. Carles Morgades, president de l’Àrea, va explicar que calia fer petites ampliacions de partides, per valor de 27.000 €, a càrrec d’ingressos provinents de subvencions de la Diputació, per transferències entre partides i romanents de Tresoreria. Les partides a ampliar corresponen al material de protecció adquirit pel Consell Comarcal amb motiu de la COVID, per a la realització de l’auditoria de Protecció de Dades, per al projecte d’adaptació al canvi climàtic Life Clinomics, per a activitats culturals i esportives, per a activitats de suport al teixit empresarial i per a l’ampliació de la dedicació del personal dels Serveis Tècnics. La modificació de pressupost es va aprovar amb els vots a favor dels grups de JuntsxCat, el PSC-CP, ERC i ECGP i l’abstenció del grup de la CUP.

La segona proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era la modificació del contracte del servei de neteja de les dependències de la seu del Consell Comarcal. Carles Morgades va explicar que el contracta finalitzava a finals d’agost i que s’havia de modificar per incloure la neteja de les dependències del local de lloguer on, a partir del mes de juliol, es traslladaran els Serveis Tècnics comarcals. La modificació del contracte de neteja es va aprovar per unanimitat.

A continuació, es va presentar la proposta única de l’Àrea d’Atenció a les Persones: la ratificació de l’acord de la Junta General de l’empresa pública SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, sobre la modificació dels estatuts socials. Jordi Ferrer, president de l’Àrea, va explicar que els estatuts eren de 2008 i calia adaptar-los a la nova Llei de societats. Una de les modificacions més interessants és la possibilitat de celebrar juntes telemàtiques. La ratificació d’aquest acord es va aprovar amb els vots a favor dels grups de JuntsxCat, el PSC-CP i ERC i amb el vot en contra dels grups de la CUP i ECGP.

Finalment, dins l’Àrea de Plans Transversals, Albert Tort, president de l’Àrea, va presentar a aprovació la proposta de la mesa de contractació, d’adjudicació a la Fundació Pere Tarrés del contracte per al servei de monitoratge del transport escolar. La proposta es va aprovar amb els vots a favor dels grups de JuntsxCat, el PSC-CP, ERC, ECGP i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Un cop finalitzades totes les propostes d’acord previstes a l’ordre del dia i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

En el torn d’informacions de la Presidència, Xavier Lluch va explicar que a partir del 22 de juliol està previst que es presentin públicament els treballs previs de l’avantprojecte del Pla Territorial del Penedès i que s’obri el període per a la presentació d’al·legacions. El president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va apostar per aconseguir el major consens possible “per aprovar un Pla Territorial que sigui bo per a la comarca”.

Xavier Lluch també va informar que el Consell Comarcal rebrà una subvenció de 105.000 € del PUOSC per fer obres de millora i manteniment a la seva seu.

La sessió plenària va finalitzar amb el torn de precs i preguntes.

També et pot interessar

Comentaris