Augmenta la competitivitat a l’Alt Penedès i cau al Baix

Avatar
30/05/2013 - 10:01h

L’Associació d’Empresaris del Garraf, l’Alt Penedès i el Baix Penedès, ADEG, ha presentat la novena edició de l’Índex de Competitivitat territorial, amb el patrocini de “La Caixa”. L’estudi realitzat per la consultora Activa Prospect ja és tot un referent a Catalunya perquè identifica i analitza els factors que poden alentir o accelerar el progrés econòmic de les 41 comarques catalanes i del conjunt del país. A partir d’una bateria d’indicadors -prou exhaustiva i evolucionada progressivament en les edicions precedents-, i d’acord amb una formulació sintètica, l’Índex ADEG proposa una classificació de tots els territoris catalans en funció del seu grau de competitivitat.
Es pren com a referència el paràmetre 100%, que definiria la màxima qualificació possible en cadascun dels 45 indicadors de l’anàlisi i, per tant, en cadascuna de les 10 dimensions que els agrupen. El president de l’ADEG, Xavier Cardona, vol deixar clar que “una comarca millori en posicions en el rànquing no vol dir que obligatòriament ho faci bé. Pot voler dir que ho fa millor que altres, senzillament”.

A més a més, a això, el cap de l’informe, David Moreno, apunta que el fet de presentar les dades en forma de rànquing és molt important perquè “si comparen les teves dades amb les del veí i resulta que ell ho fa millor, els territoris sempre reaccionen més ràpidament”.

En relació amb l’edició anterior s’observen pocs canvis al capdavant del rànquing que analitza la competitivitat de les comarques catalanes. Un any més, és el Barcelonès (66,5%) la comarca catalana que presenta més avantatges competitius, seguida del Vallès Occidental (47,4%) i del Baix Llobregat (45,8%).

És a dir, segons els factors analitzats, aquestes tres comarques catalanes són les que presenten unes condicions millors per competir en el mercat global de béns i serveis intensius en coneixement i tecnologia. Tot seguit, el Tarragonès (45,5%) guanya una posició i relega el Gironès (44,8%) a la cinquena.

Pel que fa a les comarques de la vegueria penedesenca, l’Alt Penedès (37,2%) recupera el lideratge, en el lloc 11è del rànquing, després de remuntar dues posicions en relació amb la llista de l’any precedent, tot superant el Garraf (36,6%), que ara és 13a, després de perdre una situació.  En l’equador de la classificació de les 41 comarques hi ha l’Anoia (31,8%), amb la pèrdua de dues posicions. El Baix Penedès (30,7%) perd una renglera i es queda en el lloc 24è.

L’Alt Penedès
L’Alt Penedès està entre les 11 comarques catalanes que presenta un entorn més favorable per a les empreses que volen competir en la producció de béns i serveis intensius en coneixement i tecnologia destinats a mercats globals.
Entre els punts forts destaca l’elevat desenvolupament dels serveis financers, dels serveis de transport, dels serveis TIC i dels serveis educatius i formatius. Entre els avantatges distributius destaquen la proximitat al mercat català i als mercats espanyol i europeu.

La comarca, però, també té alguns punts febles com ara la poca presència de serveis empresarials avançats i de serveis R+D+I i també que presenta un mercat intern feble com a conseqüència de l’elevada dispersió poblacional i de l’activitat econòmica.
Un altre punt feble pel que fa als mercats és la distància que separa les empreses que s’hi localitzen als principals pols de distribució de mercaderies destinades als mercats internacionals.  Tot i així, i entre molts altres aspectes, cal assenyalar que l’oferta d’espais del sector immobiliari (locals o naus) és de les més importants de Catalunya.

Un dels elements clau de la seva competitivitat és l’elevada diversificació de l’economia i l’existència d’una demanda exigent de serveis i béns intensius en coneixement i tecnologia. Així, el model econòmic altpenedesenc proporciona més oportunitats laborals i millors condicions de treball que d’altres comarques catalanes. El punt més feble del seu model està en els aspectes mediambientals, sobretot pel que fa a l’impacte i la valorització dels residus fruit de l’activitat industrial.

Baix Penedès
El Baix Penedès presenta unes condicions poc favorables per a les empreses que operen en el mercat internacional de béns i serveis intensius en coneixement i tecnologia. Ocupa la posició 24a en el rànquing comarcal de competitivitat i respecte a l’edició anterior, perd una posició a causa de la millora registrada al Ripollès, que en guanya una.

El Baix Penedès presenta indicadors molt negatius en relació a dos factors de producció que són claus per a la competitivitat de la comarca: l’existència de recursos humans qualificats i la presència de serveis empresarials de suport. A més, presenta pocs avantatges competitius per a la producció de béns i serveis en coneixement i tecnologia.

Un tret característic del model de desenvolupament del Baix Penedès és que hi ha una major presència d’activitat residencial en relació a la productiva, fet que comporta escasses oportunitats laborals i una elevada incidència de l’atur.

Tot i així, no tot és negatiu al Baix Penedès. El punt fort de la comarca és la connexió directa amb les principals vies de transport per carretera que connecten la comarca amb el mercat espanyol, europeu i també amb el mercat barceloní. En aquest àmbit, el Baix Penedès presenta més avantatges que el Garraf o l’Alt Penedès.

Als avantatges distributius s’hi han d’afegir les bones condicions en relació a la disponibilitat de sòl, que confereix un important
actiu per a la localització d’activitat econòmica.  Com en la resta de comarques penedesenques, el Baix Penedès presenta índexs molt baixos d’emprenedoria i és, de fet, la comarca amb un nombre d’empreses per habitant més baix de Catalunya.

En base al model econòmic plantejat a l’Índex de l’ADEG, tot indica que el Baix Penedès es troba en una situació de clar desavantatge respecte a d’altres comarques per l’atracció d’activitat econòmica intensiva en coneixement i tecnologia però presenta uns importants avantatges distributius, unes bones infraestructures de transport, sòl i mà d’obra disponible.

També et pot interessar

Comentaris