Constituït el consorci urbanístic per a la nova àrea residencial a La Barqueta de Calafell

alt
09/03/2010 - 10:58h

L’Institut Català del Sòl (INCASÒL) i l’Ajuntament de Calafell han constituït el consorci urbanístic per al desenvolupament del sector residencial La Barquera. Aquesta Àrea Residencial Estratègica (ARE) té una superfície de més de 7 hectàrees, amb capacitat per a 369 habitatges potencials, 189 dels quals seran en diferents règims protegits. El Consorci urbanístic opera com a administració actuant per dur a terme el desenvolupament i execució del nou sector i està integrat al 50% per INCASÒL i l’Ajuntament de Calafell, que es distribueixen les responsabilitats a parts iguals.
Les funcions del Consorci són coordinar l’actuació dels ens consorciats; redactar i executar els instruments de planejament i els projectes d’urbanització i d’infraestructures necessaris per al desenvolupament de l’actuació; establir els criteris i els mecanismes de finançament, i totes aquelles funcions pròpies de la seva condició d’administració actuant del sector.
El nou sector de La Barquera té una superfície de 7,38 hectàrees i es troba en contacte amb el casc històric de Calafell, a la banda nord-est del municipi, al peu del Castell. Els terrenys limiten a l’est amb la trama urbana existent, concretament amb el carrer de Jesús; i al sud, amb el carrer Major. La carretera C-31 representa un altre límit i al nord, es troba el camí de Calafell a la urbanització Mas Romeu.
L’actuació que duran a terme INCASÒL I l’Ajuntament completarà el teixit urbà de la zona nord del nucli més antic de Calafell, a prop dels accessos a la carretera C-31, aconseguint així la continuïtat i eficàcia per a tots els serveis urbanístics, s’ha destacat des de les dues administracions.
La proposta actual garanteix un creixement harmònic i respectuós amb el caràcter del lloc i potencia els elements característics ja existents en el territori.
El castell de Calafell continuarà sent la referència visual de l’àmbit del seu voltant. Es respectaran els murs de pedra que delimiten i conformen les diferents terrasses de terreny que descendeixen des de la part més occidental del sector, cap a la part més oriental. Així com els camins que travessen I vertebren el paisatge i els arbres existents, com ara les oliveres, figueres i garrofers.
Dels més de 70.000 metres quadrats del sector, el 72% del terreny es destinarà a espais lliures, equipaments i vialitat; i el 28% restant a sòl residencial i activitats econòmiques i comercials.
El creixement manté reconeixible el perfil actual que es dibuixa des del turó del castell fins al torrent, passant per la superfície terrassada dels conreus intermitjos. Això s’aconsegueix amb una vialitat que s’adapta al terreny i amb una edificació que no supera les tres plantes d’alçada sobre la planta baixa. Pel que fa al sòl residencial, el nou àmbit de La Barquera comptarà amb 369 habitatges, 189 dels quals tindran diferents règims de protecció. Els edificis seran com a màxim de planta baixa, més tres plantes pis i s’organitzaran en illes de petita dimensió, tal i com està estructurat la resta del municipi.
L’objectiu d’aquesta actuació és dotar Calafell d’habitatge assequible i de sòl per a espais verds, espais públics urbans i equipaments que a més de respondre les necessitats del creixement previst, superin les mancances d’espais de relació, cultura i lleure del teixit actual.
Les Àrees residencials estratègiques
Les ARE seran sectors que s’urbanitzaran en diversos municipis de Catalunya, en zones ben comunicades, dotats dels serveis necessaris, amb una qualitat urbanística garantida i on la meitat, com a mínim, dels seus habitatges seran de protecció. Per tal de fer més àgil el procés de tramitació, el Decret Llei de mesures urgents en matèria urbanística, aprovat el mes d’octubre de 2007, determina que el seu desenvolupament es faci mitjançant Plans Directors Urbanístics, promoguts pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, prèvia consulta als ajuntaments del document d’objectius i propòsits generals.
A més de donar resposta a les necessitats de sòl per a habitatge a un preu assequible, les ARE asseguren una elevada qualitat urbanística i garantiran a la seva població la disposició dels equipaments necessaris.

També et pot interessar

Comentaris