JxCat considera “nefasta” la gestió del govern dels Monjos amb la pista

20/01/2021 - 19:03h

El partit de Santa Margarida i els Monjos assegura que els treballs de reforma han costat gairebé 45.000 euros més del previst a l’ajuntament

“L’11 de setembre del 2018 es van inaugurar unes obres de reforma de la pista poliesportiva  que tot i que es van contractar a l’empresa RAVI OBRAS, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, S.L per 456.711€ van acabar costant 44.688€ de més. Aquesta inversió va tenir una subvenció de la Diputació de Barcelona, i va ser l’obra “insígnia” de l’anterior legislatura per part del govern socialista”.

Així és com comença una nota de premsa Junts per Catalunya de Santa Margarida i els Monjos que apunta que, des del primer dia, “s’han observat deficiències com les esquerdes en el paviment, i desprès 18 mesos de negociacions amb la constructora, el l’equip de govern socialista  assumeix una concurrència de culpes i acorda tornar aixecar tot el terra de la pista de nou aquest estiu amb un sobre cost de 48000€, assumint el 49% d’aquesta import  a càrrec del pressupost municipal”.

La regidora del grup municipal de Junts per Catalunya, Susanna Escribà, assegura que des del ple de setembre de 2019 que ha estat preguntant sobre les deficiències d’execució de les obres de la pista, ” arran de les queixes dels usuaris,  ha sol·licitat els informes de la direcció facultativa, i ha estat pendent d’aquest expedient per a informar a la ciutadania en general, cosa que el govern no ha fet”.

“A l’estiu, abans d’iniciar les obres, els representants del Junts vàrem sol·licitar una visita de les instal·lacions per veure en quin estat es trobaven i la regidora d’obres Filomena Martinez, es va comprometre a  vigilar “ dia i nit “, perquè aquesta vegada  les obres es fessin bé, i esperaven que al setembre la instal·lació pogués està a punt pels clubs esportius usuaris”, afirmen a la nota.

Finalment les obres es van iniciar al finals del mes de juliol, i a finals de setembre l’empresa adjudicatària les va donar per acabades, sempre segons Junts. “La direcció facultativa va informar d’ una sèrie de deficiències detectades en l’obra en una inspecció duta a terme en data de 1 d’octubre de 2020. En vista de les deficiències detectades i descrites en l’informe esmentat l’empresa adjudicatària s’assumeix la conveniència i necessitat d’arreglar aquestes deficiències”, continuen al text.

“Durant la primera setmana d’octubre es van començar a realitzar aquestes tasques, i es tornen a aixecar peces del terra que ja havien estat col·locades,  i que presentaven una deficient adherència a la base.

Despres aquests treballs es van suspendre per part de l’empresa contractista sense cap tipus d’explicació, i fins el 16 de novembre l’arquitecta  municipal no emet un informe  sobre l’estat de les obres de la pista que es notifica a l’empresa contractista el 17 de novembre, i fins el dia 1 de desembre no es presenta una empresa subcontractista   a l’obra per rebre indicacions part de l’arquitecte de les deficiències detectades i del que calia arreglar. El dia 4 de desembre l’empresa dona per finalitzades les obres”, apunta Escribà.

En data 4 de desembre de 2020, es fa una inspecció de l’obra per part de la Direcció facultativa, la Regidora d’Obres i l’Arquitecta Municipal. En aquesta inspecció es comprova que encara es detecten deficiències greus pel que no es considera oportú considerar l’obra finalitzada. L’informe de la direcció facultativa diu, segons el partit, el següent:

 “S’han localitzat al menys vuit peces que només amb el propi pes es mouen. S’ha observat el despreniment i falta de beurada en diverses juntes de les peces. S’ha vist que el tub on s’ancora els pals de voleibol no permeten amagar la tapa metàl·lica, creant un ressalt. És per això que com a directors de l’obra recomanem no recepcionar la mateixa fins resoldre les deficiències existents”.

“En data 18 de desembre de 2020, l’arquitecta municipal emet informe en el que explica i detalla l’estat de les obres d’execució de substitució del paviment de terratzo de la pista poliesportiva municipal i les deficiències i compliment defectuós de les mateixes. En l’informe assenyala que no es pot considerar que les obres esmentades hagin finalitzat correctament i per tant, s’ha de requerir a l’empresa adjudicatària que les finalitzi correctament perquè es detecten les següents incidències”, diu Escribà:

“- Es detecten una sèrie de peces que es mouen només amb el pas d’una persona d’uns 50 kg, i que es considera degut a una mala adherència de la peca a la base o suport.

– Es detecten zones extenses on la beurada no es troba en correcta condició; en alguns casos manca la beurada entre les peces i en altres casos la beurada es desprèn fàcilment.

– Es detecten com a mínim dos punts on les creuetes utilitzades per a la col·locació del terratzo sobresurten de la rasant del paviment acabat i es poden treure sense esforç.

– L’encontre entre el paviment acabat i els forats practicats per a la col·locació de l’estructura de xarxa de voleibol no es correcte, doncs un cop protegit el forat (amb la peça adequada) es detecta que no estan enrasats com es demanava.

– Manca la neteja de l’obra i la retirada de runa.”

“En l’informe es fa una valoració dels danys produïts com a conseqüència d’aquesta execució defectuosa per import de 13.972,04€.

En data 21 de desembre que la Junta de Govern Local acorda  de concedir a l’empresa contractista  un termini d’audiència de 15 dies hàbils per tal que manifesti el que cregui oportú i concedir-li el mateix termini per tal que esmeni les deficiències detectades en l’obra, sense perjudici que en cas que no ho faci es pugui procedir a la resolució del contracte per incompliment defectuós del mateix.

Suposem que en a causa d’aquest requeriment es quan es torna  a veure que a la pista es fan obres durant  la primera setmana de gener de 2021, i es tornen a aixecar peces de terratzo. Desconeixem en aquest moment si l’equip de govern i la direcció facultativa ja dona per finalitzades les obres.

Però a tot cas, observem que l’equip de govern no havia informat ni en les seves xarxes socials, ni la revista municipal d’aquesta situació, cosa ben diferent per part del grup municipal de Junts, que  ja en vàrem informar en el nostre article d’opinió a la revista Nosaltres, i ara al gener a les xarxes socials”, continua apuntant la regidora de Junts.

“I aquest dimecres 14 de gener veiem que l’equip de govern manifesta que aquestes obres no tenen cap cost per l’ajuntament i que han informat a tots els grups. La qual cosa és rotundament falsa perquè la junta de govern local va acordar en data 20 de maig de 2020 va  adjudicar un contracte per import de 48.000 ( iva inclòs)”, continua la regidora .

“A més a més aquesta setmana hem denunciat a l’ajuntament que els dies 11 i 12 de gener els treballadors de l’empresa estaven polint rajoles a amb un polidora a la vorera de l’Av. Catalunya, davant de la pista, sense cap tipus de senyalització per tallar el pas de vianants, impedir l’aparcament de vehicles en la mateixa vorera per evitar qualsevol possible desperfecte, a banda de la manca d’EPI’S del treballador que feia aquesta feina”, apunta el partit.

“Per tant volem denunciar el que esta sent una gestió nefasta i deficient d’aquestes obres per part de la regidora d’obres Filomena Martínez, que recordo que té una dedicació exclusiva a l’Ajuntament i que es va comprometre a estar pendent d’aquestes obres,  de l’empresa contractista i dels tècnics encarregats de la supervisió de les mateixes. Fins a la data no s’ha fet cap tipus de reclamació econòmica a l’empresa contractista, ni cap sanció, tot i els perjudicis que aquesta deficiència en l’execució de les obres estar portant  als clubs esportius que habitualment utilitzen aquest instal·lacions”, clou Susanna Escribà.

També et pot interessar

Comentaris