El ple de l’Ajuntament del Vendrell aprova el ROM i rebutja la moció contra La Trinxera

alt
19/09/2012 - 15:22h

El ple de l’Ajuntament del Vendrell, entre d’altres temes, va aprovar aquest dimarts el Reglament d’Ordenanció Municipal (ROM) i va rebutjar la petició de PxC de sancionar durament el Col·lectiu La Trinxera. Tot seguit s’esmenten els principals punts tractats en aquesta sessió municipal a l’ajuntament vendrellenc:

Per unanimitat, es va acordar l’aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana Municipal, número 46, referida a l’adaptació de les alçades reguladores per compatibilitzar-les amb el que determina el decret 55/2009 de 7 d’abril sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat i, modificació del paràmetre de longitud màxima de façana en la clau 9 i les seves subclaus 9b i 9c, sense que suposi augment de l’aprofitament, per als següents usos concrets: hoteler, comercial, educatiu, sanitari, assistencial,
esportiu, religiós i aparcament.

Per unanimitat, es va acordar l’aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana Municipal, número 44, que té per objecte, flexibilitzar els usos a implantar a les edificacions que en conformen l’àmbit de la modificació, ampliant-ne els usos autoritzats, amb la possibilitat de ser destinat a habitatges de protecció pública, sense que aquesta modificació suposi un increment de sostre edificable. Tot i que la proposta suposa un increment de la densitat d’habitatges, aquesta possibilitat suposarà una disminució de l’aprofitament terciari, comercial i/o de serveis previstos al planejament vigent. L’àmbit de la modificació és al sector Els Bulevards, illes A, B i C, delimitades pels carrers següents: Illa A: c/ Josep Altet Font, el sector Els còdols, el c/ Elionor de Sicília i el c/ Abadessa Emma. Illa B: c/ Elionor de Sicília, el sector Els Còdols, el c/ Violant d’Hongria i el c/ de l’Abadessa Emma. Illa C: c/ Violant d’Hongria, sector Els Còdols, el c/ Maria Aurèlia Capmany i Farnés i el c/ de
l’Abadessa Emma.

Per unanimitat, es va acordar la cessió amb caràcter gratuït el domini de la finca de propietat municipal situada al C/ Transversal, s/n, a favor del Servei Català de la Salut. Es fixa en trenta anys el termini mínim durant el qual s’ha de mantenir l’ús del bé per a les finalitats objectes de la cessió. I es disposar que si el bé cedit deixa d’estar destinat al mateix fi, en els terminis fixats, revertirà
automàticament de ple dret al patrimoni d’aquest Ajuntament.

Amb 16 vots a favor (CiU, PSC, PP i JpV) i 5 vots en contra (PxC), es va ratificar la vigència del Pla Local de Joventut per als anys 2012-2015 i l’aprovació dels projectes Formació Jove i Mobilitat Internacional per tal de presentar-los a la convocatòria de subvencions de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

El ROM

Amb 16 vots a favor (CiU, PSC, PP i JpV) i 5 vots en contra (PxC), es va aprovar de forma definitiva el Reglament Orgànic Municipal (ROM). Es van desestimar les al·legacions presentades per PXC i es van estimar les al·legacions 1, 11, parcialment l’al·legació 9, i es van desestimar la resta d’al·legacions presentades per la Candidatura d’Unitat Popular del Vendrell. Aquest reglament és un
instrument de regulació del règim organitzatiu i de funcionament de l’Ajuntament i dels seus òrgans, que articula els drets i deures dels membres de la corporació municipal. El ROM ordena els òrgans de govern municipals com ara el Ple municipal, l’alcalde o alcaldessa; la Junta de Govern Local, els tinents o tinentes d’alcalde o alcaldessa; els regidors i regidores delegats, el règim de les competències delegades; així com els òrgans de representació, assessorament i control, com són les comissions informatives, la Comissió especial de comptes, els grups municipals o la Junta de Portaveus. Amb el ROM, l’Ajuntament disposa d’una relació de la terminologia dels documents que es debaten en els Plens i que ha de permetre millorar i agilitar el seu funcionament, com són la proposta d’acord, la proposta de resolució, la moció de l’Alcaldia, la moció, l’esmena, l’esmena
transaccional, el prec, la pregunta i el vot particular. El ROM també regula els drets i deures dels regidors i regidores municipals; les incompatibilitats i registres d’interessos i la informació i participació dels regidors i regidores en el govern municipal.

Amb 16 vots a favor (CiU, PSC, PP i JpV) i 5 vots en contra (PxC), es va aprovar de forma inicial la modificació del reglament del servei d’abastament d’aigua. El reglament regulador del servei municipal d’aigües vigent fins al moment data de 24 d’abril de 1998. Des de llavors fins l’actualitat, s’han produït situacions que han aconsellat la modificació del reglament per tal de preveure supòsits que no estaven previstos al reglament o bé que es trobaven insuficientment regulats. Al mateix temps, el marc normatiu regulador en matèria d’aigües ha experimentat canvis rellevants en els últims anys arran de l’aprovació d’importants normes, tant a nivell comunitari europeu, com a nivell estatal i català, per la qual cosa ha esdevingut també necessari adequar el reglament a les novetats introduïdes per la legislació aplicable en aquesta matèria.

Publicitat als taxis

Amb 16 vots a favor (CiU, PSC, PP i JpV) i 5 vots en contra (PxC), es va aprovar de forma definitiva la normativa de la publicitat en els vehicles de servei urbà de taxi. Es van desestimar les al·legacions presentades per el grup municipal de PxC i es va aprovar la regulació següent:
1.a.- Només amb l’autorització de la Corporació Municipal, el servei urbà de Taxis podrà portar, a l’exterior del vehicle, anuncis publicitaris. A aquest efecte haurà de sol·licitar-se pel titular de la llicència, indicant el contingut, format, lloc i manera de col·locar l’anunci.
1.b.- La col·locació de la mencionada publicitat haurà de ser sobre les portes del darrere i centrat en les mateixes, d’un únic adhesiu de material no reflector ni fluorescent, les dimensions màximes de les quals no podran excedir les d’un rectangle de 297 mm d’alçada per 420 mm d’amplada.
1.c.- Queda prohibida la col·locació de qualsevol anunci, indicació o pintura, distints als autoritzats.
1.d.- Queda completament prohibida: – La publicitat que constitueixi una invitació a la violència, la xenofòbia, masclisme, degradació de la dignitat humana o a l’actuació incivil.
– La publicitat de materials o productes sanitaris i d’aquells altres sotmesos a reglamentacions tècnic sanitàries, així com la dels productes, béns, activitats i serveis susceptibles de generar riscs per a la salut o seguretat de les persones o del seu patrimoni, o es tracti de publicitat sobre jocs d’atzar o envit d’atzar.
– La publicitat que atempti contra la dignitat de la persona o vulneri els valors i drets reconeguts en la Constitució, especialment pel que fa referència a la infància, la joventut i la dona. Així mateix, la publicitat que utilitzi la imatge de la dona amb caràcter vexatori o discriminatori. Queda prohibit, igualment, qualsevol tipus de publicitat sobre activitats contràries a la moral i bons costums.
– La publicitat enganyosa.
– La publicitat que infringeixi el disposat en la normativa que reguli la publicitat de determinats
productes, béns, activitats o serveis. La publicitat de serveis susceptibles de generar riscs per a la
vida o la seguretat de les persones.

Amb 16 vots a favor (CiU, PSC, PP i JpV) i 5 vots en contra (PxC), es van aprovar de forma definitiva les Bases reguladores destinades a subvencionar l’obertura d’establiments comercials al Vendrell i a fomentar la contractació indefinida de treballadors dins d’aquest sector econòmic. L’acord estima parcialment les al·legacions presentades pel grup municipal de PxC en el sentit d’afegir la referència a la contractació indefinida de treballadors. L’ajut consisteix en una subvenció del 20% de l’import del
permís d’obertura corresponent a aquells que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional regulada en l’article cinquè de l’Ordenança fiscal número 9. A la quota que resulti d’aplicar, en el seu cas, la subvenció anterior, s’aplicarà una subvenció addicional del 10% per als subjectes passius que tributin la quota municipal i que hagin incrementat en una persona o més la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit.

Per unanimitat, es va aprovar la moció presentada pel grup de govern per donar suport al soterrament de les vies a Sant Feliu de Llobregat i de petició de millora de les freqüències de trens de la línia R4.

Per unanimitat, es va aprovar l’esmena a la totalitat amb text alternatiu presentada per l’equip de govern a la proposta de PxC per millorar els equipaments i la seguretat vial de la policia local. La proposta del govern és la següent: “Atès que a tots ens preocupa la seguretat de la ciutadania, dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament i també dels efectius de la plantilla de la Policia Municipal, i havent-hi al mercat un producte nou que introdueix un sistema d’airbag als cascs per minimitzar les lesions en les caigudes, l’equip del govern sol·licita al ple l’adopció del següent acord: encarregar un informe al Comitè de Seguretat i Salut Laboral de l’Ajuntament on hi consti una valoració de l’experiència de la utilització d’aquests nous airbags en altres ajuntaments i grau d’eficàcia per a la seva futura implementació, i traslladar aquest informe als grups municipals del Consistori.”

Amb 16 vots en contra (CiU, PSC, PP i JpV) i 5 vots a favor (PxC), es va rebutjar la moció presentada per PxC per a la supressió del Senat. L’equip de govern va considerar que aquest tema no era competència del ple municipal.

Per unanimitat, es va aprovar l’esmena a la totalitat amb text alternatiu presentada per l’equip de govern, el qual, tot i considerar que aquest tema tampoc era de competència municipal, va presentar la següent proposta: “L’Ajuntament del Vendrell reconeix les dificultats financeres de la Generalitat de Catalunya i els esforços duts a terme pels governs per adaptar-se al nou marc econòmic.
L’Ajuntament del Vendrell, un cop analitzats els resultats obtinguts i els efectes de l’aplicació de l’euro per recepte, demanarà al govern de la Generalitat de Catalunya que prengui les mesures adients per minvar l’afectació en sectors amb més problemes de la ciutadania.”

Sobre La Trinxera

I amb 16 vots en contra (CiU, PSC, PP i JpV) i 5 vots a favor (PxC), es va rebutjar la proposta de resolució presentada per PxC per denunciar i anul·lar el conveni administratiu de l’Ajuntament amb el col·lectiu La Trinxera com la subvenció atorgada, així com la imposició de noves i més dures sancions al col·lectiu. L’equip de govern va respondre que, atenent la legalitat vigent, no
necessàriament ha de fer cas d’una manera taxativa a les peticions o a les sol·licituds de ciutadans o grups polítics sense tenir proves. Pel que fa a les peticions de PxC, l’Ajuntament ja ha emès una carta al col·lectiu La Trinxera fent referència a la bilateralitat del conveni.
Respecte a la subvenció, se li atorga per conveni a aquest col·lectiu perquè cada any organitza el Correllengua. I sobre la resta de
denúncies que fa PxC, l’Ajuntament ha obert un expedient informatiu perquè, abans de prendre qualsevol altra resolució, s’ha de saber si les coses es fan bé o no. En cas que no es facin bé i es puguin esmenar, s’aconsellarà que s’esmenin. I si es fan malament, es prendran les resolucions que calguin.

També et pot interessar

Comentaris